Scope of Service

งานด้านวิศวกรรม เช่น การออกแบบรายละเอียด ท่อ , ถัง, โครงสร้างเหล็ก, ที่ดักเก็บฝุ่น, ระบบน้ำเสีย

การผลิตท่อและการติดตั้ง

ติดตั้งเครื่องมือและเครื่องจักรกล

โครงสร้างเหล็กและการก่อสร้าง

การทำงานของเครื่องจักรกล

งานบำรุงรักษา

ฉนวนกันความร้อน

งานโยธา

การจัดหากำลังคน